เข้าร่วมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดประชุมพร้อมชี้แจงนโยบายด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการ Early childhood and primary education โดย ดร.พรชุลี ลังกา และดร.เอื้ออารี จันทร ,Culinary arts and services โดย ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์และผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ ,Nursing professionals โดย ผศ.ดร.สุชาดา โทผลและผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และHospitality management โดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลงและผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ในการนี้คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมระดมความเห็นด้วย  ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »