Thinnagorn Chunhapataragul : IT SDU

Working

คลิปวิดีโอท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย Gastronomy Village Tourism

FB : Gastronomy Village Tourism Youtube Channel : Gastronomy Thailand

Details

เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง”

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2563 เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง!!!” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม เนื้อหาที่อบรม การตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆ ปั้นตัวเองสู่ ...

Details

เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรม เชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “ โดยมี ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับได้รับเกียรติ จาก ...

Details

ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ครั้งที่ 1

เนื่องจากในช่วงการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ปกติ (Covid-19) ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ซึ่งอาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นกรรมการครั้งนี้ ในวันที่ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 จึงได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms-Teams โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุม

Details

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมเสริมความรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาและครู โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ...

Details

ร่วมอบรมความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล

วันที่ 21 มกราคม 2563 http://www.dusit.ac.th/2020/794694.html

Details

Active Learning Step

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งสรุปจากการอบรม Start with learning objectives กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Use multiple pedagogies ใช้เทคนิคที่หลากหลาย Leverage digital + analog tools ...

Details

อาจารย์ทินกร ร่วมเป็นวิทยากรสอนการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Codemonkey ให้กับครู สพฐ. รุ่นที่ 1

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 สำหรับครู สพฐ. ...

Details

อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้มิติของความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ MangoSTEEMS ...

Details

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Details