Working

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ  Hall ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ ...

Details

เข้าร่วมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ...

Details

บทความวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการบริการสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11” “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนจากการบริการสังคม รายวิชาปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ The Developing Academic Achievement from Social ...

Details

คลิปวิดีโอท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย Gastronomy Village Tourism

FB : Gastronomy Village Tourism Youtube Channel : Gastronomy Thailand

Details

เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง”

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2563 เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง!!!” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม เนื้อหาที่อบรม การตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆ ปั้นตัวเองสู่ ...

Details

เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรม เชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “ โดยมี ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับได้รับเกียรติ จาก ...

Details

ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ครั้งที่ 1

เนื่องจากในช่วงการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ปกติ (Covid-19) ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ซึ่งอาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นกรรมการครั้งนี้ ในวันที่ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 จึงได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms-Teams โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุม

Details

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมเสริมความรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาและครู โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ...

Details

ร่วมอบรมความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล

วันที่ 21 มกราคม 2563 http://www.dusit.ac.th/2020/794694.html

Details

Active Learning Step

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งสรุปจากการอบรม Start with learning objectives กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Use multiple pedagogies ใช้เทคนิคที่หลากหลาย Leverage digital + analog tools ...

Details
Translate »