November, 2020

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ  Hall ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ ...

Details

เข้าร่วมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ...

Details

บทความวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการบริการสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11” “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนจากการบริการสังคม รายวิชาปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ The Developing Academic Achievement from Social ...

Details
Translate »