เข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่าน Google Meet ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

Details

การเชื่อมต่อเว็บไซต์ WordPress กับ Google Analytics และเพิ่ม Sitemap ใน Search Console

การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของเรากับ Google Analytics นั้น ช่วยให้ Google รู้จักเว็บไซต์ของเราและนำไปจัดอันดับได้ง่าย และประโยชน์ของมันคือการดูรายงาน พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของผู้ใช้ และ Search Console ช่วยให้เรารู้ Keyword ที่คนใช้ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

Details

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ  Hall ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ ...

Details

เข้าร่วมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ...

Details

บทความวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการบริการสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11” “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนจากการบริการสังคม รายวิชาปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ The Developing Academic Achievement from Social ...

Details

คลิปวิดีโอท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย Gastronomy Village Tourism

FB : Gastronomy Village Tourism Youtube Channel : Gastronomy Thailand

Details

เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง”

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2563 เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง!!!” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม เนื้อหาที่อบรม การตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆ ปั้นตัวเองสู่ ...

Details

เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรม เชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “ โดยมี ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับได้รับเกียรติ จาก ...

Details

ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ครั้งที่ 1

เนื่องจากในช่วงการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ปกติ (Covid-19) ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ซึ่งอาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นกรรมการครั้งนี้ ในวันที่ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 จึงได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms-Teams โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุม

Details

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมเสริมความรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาและครู โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ...

Details
Translate »