บทความวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการบริการสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11”
“วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนจากการบริการสังคม รายวิชาปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

The Developing Academic Achievement from Social Service Learning in Model Web Database Development Practice Subject of Graduate Technology Students

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนจากการบริการสังคม รายวิชาปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านการให้บริการสังคม กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รหัส 60 ชั้นปีที่ 3 ทุกคน จำนวน 13 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ภาคเรียนที่ 1/2562  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 2) แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และ t-test

ผลการศึกษาพบว่า 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.31 มีค่าสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลองในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.77 คิดเป็นร้อยละ 45.13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % ผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่า Sig. น้อยกว่า .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาที่ให้บริการโดยการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บนั้น โดยภาพรวมหน่วยงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.27, S.D.=0.60)

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้จากการบริการสังคม พฤติกรรมอันพึงประสงค์

http://rd.surin.rmuti.ac.th:8000/

https://scholar.google.com/citations?user=uRNorsQAAAAJ&hl=th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »