เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ  Hall ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »