Practice of Web Database Development 1/2562

รายวิชา ปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ

รหัสวิชา 4123324

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การติดต่อระบบฐานข้อมูล การจัดการคุกกี้และช่วงเวลาสื่อสาร ความมั่นคงของเว็บ

        Practicing on web database development, user interface design, database connection, user interface design, dynamic web, database connection, cookies and session management, web security

มคอ.3

Translate »