Web Database Development 1/2562

รายวิชา การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ

รหัสวิชา 4123323

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ภาษาที่ทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ภาษาสอบถามที่เป็นโครงสร้างข้อมูล โปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์

        Concepts and principles of web database development, server-side scripting, Structured Query Language (SQL), virtual web server

มคอ.3

Translate »