April, 2020

ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ครั้งที่ 1

เนื่องจากในช่วงการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ปกติ (Covid-19) ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ซึ่งอาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นกรรมการครั้งนี้ ในวันที่ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 จึงได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms-Teams โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุม

Details
Translate »