ลำดับ หน่วยงานหลัก ฝ่าย ตำแหน่ง ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Service Center Service Center Service Center 022445555
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 022445000
3 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 5001
4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการ นางสาวกันยามาศ ช่วยสมบูรณ์ 5996
5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการ นางสาวภัทรสุดา สุกปลั่ง 5022
6 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ 5009
7 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ นางสาวปัทมา ลักษณะโยธิน 5029
8 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ นายเหมพัสสิริ หว่างพัน 5040
9 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 5009
10 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ นางจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด 5032
11 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ นางสาวสุทธิรักษ์ ผลไม้ 5034
12 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ นางสาวกุลธิดา โกพัฒตา 5030
13 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.พัชรี สวนแก้ว 5191
14 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการ นางทิวาภรณ์ คำแก้ว 5190-1
15 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการ นางสาวยุพาพิน พรไชยะ 5193
16 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ 9501 ศ.สุพรรณ
17 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขานุการ นางสาวจุฑารัตน์ เกิดลาภ 9550 ศ.สุพรรณ
18 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 5007 026687142
19 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เลขานุการ นางสาวบุญตา สว่างศรี 5340
20 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เลขานุการ นางสาวสรยา โรจนอนันต์ 5340
21 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เลขานุการ นางสาวอธิชา ธัญกิจจานุกิจ 5347
22 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สวงค์ บุญปลูก 5339
23 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ นางสาวณญาดา สัจจาสุวรรณ 5339
24 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ นางสาวชุติวรรณ ภิญญากรณ์ 5449
25 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 5008
26 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เลขานุการ นางสาวเมฐินีย์ นุ้ยสุด 5041
27 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เลขานุการ นายจักรพันธ์ คำแก้ว 5049
28 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เลขานุการ นางสาวดวงกมล ขำแสง 5042
29 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 5004
30 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เลขานุการ นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม 5209
31 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ 5971
32 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 022445500-2
33 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์-โทรสาร 022445509
34 คณะครุศาสตร์ คณบดี คณบดี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน 5501
35 คณะครุศาสตร์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ดร.ทิพย ขำอยู่ 5519
36 คณะครุศาสตร์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดร.วีณัฐ สกุลหอม 5506
37 คณะครุศาสตร์ คณบดี เลขานุการคณบดี นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง 5503
38 คณะครุศาสตร์ คณบดี ห้อง 422 สำนักงานคณะครุศาสตร์ 5500
39 คณะครุศาสตร์ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางจันทรา สาดะระ 5502
40 คณะครุศาสตร์ คณบดี งานสารบรรณ นางสาววิภาวี จงภู่ 5502
41 คณะครุศาสตร์ คณบดี งานธุรการ นางปานใจ คงสิทธิ์ 5507
42 คณะครุศาสตร์ คณบดี งานวิชาการ นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง 5504
43 คณะครุศาสตร์ คณบดี งานประกันคุณภาพ นายครรชิต อนุกูล 5517
44 คณะครุศาสตร์ คณบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อ.สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย 5510
45 คณะครุศาสตร์ คณบดี ฝ่ายประสานงานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อ.อลงกรณ์ เกิดเนตร 5515, 5518
46 คณะครุศาสตร์ คณบดี ห้อง 431 ห้องพักอาจารย์ - วิจัยและประเมินผล 5513
47 คณะครุศาสตร์ คณบดี ห้อง 435 ห้องพักอาจารย์ - วิชาชีพคร 5510
48 คณะครุศาสตร์ คณบดี ห้อง 441 ห้องพักอาจารย์ - พลศึกษา 5505
49 คณะครุศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ห้อง 432 ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 5538
50 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 022445530-1
51 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ-โทรสาร 022445537
52 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม 5530, 5537
53 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้องพักอาจารย์ ห้องพักอาจารย์ 5531, 5539
54 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) 022445528-9
55 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้อง 411 ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) 5528-9
56 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้อง 722 ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) 5556-7
57 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 022445550
58 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ 5551
59 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ประสานงาน นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์ 5550
60 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) 022445550
61 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) ประธานหลักสูตร ดร.พรชุลี ลังกา 5520
62 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) ห้อง 725 ห้องพักอาจารย์ 5521
63 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา 022445523-4
64 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา ประธานหลักสูตร อ.พัชรพร ศุภกิจ 5512, 5523
65 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้ประสานงาน นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย 5524
66 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 022445510
67 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง 5510
68 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครู รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธุ์ 5461
69 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ห้อง 222 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงาน 5467
70 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 022445800, 022445802-3
71 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-โทรสาร 022418375
72 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี คณบดี ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 5801
73 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี ที่ปรึกษาคณบดี ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ 5805
74 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล 5805
75 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ 5804
76 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ด้านนโยบายและแผน ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 5805
77 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ อ.ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 5858
78 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์ อ.ขวัญหทัย เชิดชู 5858
79 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนักศึกษา อ.ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน 5805
80 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการโครงการพิเศษและการวิจัย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 5360
81 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน อ.ยุคนธร ปรีวรรณ 5802
82 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางเพ็ญนภา ดุสฎีกาญจน์ 5802
83 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวนิจกาญจน์ นามมาลา 5803
84 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวปาหนัน ประเทือง 5803
85 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ 5800
86 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 022445820
87 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ ประธานกลุ่มวิชานาฏศิลป์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ 5820-1
88 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 5825
89 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 5827
90 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาสังคมวิทยา/ปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชาสังคมวิทยา/ปรัชญาและศาสนา 5835
91 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น/กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น/กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 5830
92 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการศูนย์แปลภาษาต่างประเทศ อ.สุดสวาท จันทร์ดำ 0818037553
93 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการศูนย์แปลภาษาต่างประเทศ อ.จักรกฤษณ์ วุฒิสิวะชาติกุล 0867937997
94 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 022445851
95 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ประธานหลักสูตร ดร.มนรดา เลิศจิรวณิชย์ 5851
96 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน เลขานุการ นางสาวภาสินี ศรีสุนทรพินิต 5851
97 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 022445838
98 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประธานหลุกสูตร ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 5838
99 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เลขานุการ นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 5838
100 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 022445846
101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย-โทรสาร 022418375
102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ประธานหลักสูตร อ.ปริศนา ฟองศรัณย์ 5846
103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 022445846
104 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร-โทรสาร 022448375
105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน 5846
106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 022445858
107 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-โทรสาร 022445858
108 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา 5858
109 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลขานุการ นางสาวภัทราภรณ์ ประพันธ์พจน์ 5858
110 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 022445857
111 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ-โทรสาร 022445857
112 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประธานหลักสูตร อ.กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 5857
113 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลขานุการ นางสาวอรุชา สาดศรี 5857
114 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 022445360
115 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 5360
116 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เลขานุการ นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 5360
117 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา 022445850
118 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา-โทรสาร 022418375
119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 5850
120 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 022445700-2
121 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ-โทรสาร 022439142
122 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี คณบดี ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 5701
123 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี รองคณบดี ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ 5701
124 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี รองคณบดี ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง 5701
125 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์ 5701
126 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี เลขานุการ นางสาวสายใจ อยู่แท้กูล 5700
127 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี เลขานุการ นางรัชนีวรรณ ขันโท 5702
128 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี เจ้าหน้าที่ประจำคณะ นายธีร โสตถิโกมล 5702
129 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี เจ้าหน้าที่ประจำคณะ นางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย 5701
130 คณะวิทยาการจัดการ คณบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวสุธินี แสงสว่าง 5700
131 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 022445730
132 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ 5730
133 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร นายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน 5730
134 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 022445720
135 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.อภิญญา ทหราวานิช 5720
136 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร นางสาวประภาพร โกวิทวีรธรรม 5720
137 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 022445720
138 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.จิรัฐ ชวนชม 5720
139 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร นางสาวประภาพร โกวิทวีรธรรม 5720
140 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 022445740
141 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ 5740
142 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร นางสาวสุภารัตน์ แท่นแก้ว 5740
143 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริการลูกค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริการลูกค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริการลูกค้า 022445757
144 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริการลูกค้า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง 5755, 5757
145 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน 022445790-2
146 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด 5792
147 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร นางสาวยุพิน กำศร 5790
148 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 022445747-8
149 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ 5748
150 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 022445725
151 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์-โทรสาร 022445725
152 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ปวีณา สปิลเลอร์ 5727
153 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร อ.มนสินี สุขมาก 5726
154 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร นางสาวอรุณรัตน์ สุภาอ้วน 5725
155 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 022445780
156 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-โทรสาร 022445780
157 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 5780
158 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร นางชญานัญ ภุมมะกาญจนะ 5780
159 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 022445732
160 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล 5732
161 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 022445705
162 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ 5705
163 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 022445704
164 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.โรจนา ศุขะพันธุ์ 5704
165 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 022445760
166 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ 5760
167 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 024239401-6
168 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-โทรสาร 024239419
169 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี คณบดี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพล 9414
170 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ 9415
171 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ 9413
172 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวจามรี กลางคาร 9401
173 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี ประสานงานฝ่ายการเงิน/พัสดุ นางสาวดวงจันทร์ พวงยอด 9406
174 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี ประสานงานฝ่ายบุคลากร นางสาวนราภรณ์ ศิริกังวาน 9402
175 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี ประสานงานฝ่ายวิชาการ นางสาววิไลวัลย์ ชะชิกุล 9403
176 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี ประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย์ 9405
177 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม ศูนย์สิ่งแวดล้อม ศูนย์สิ่งแวดล้อม 024239407-12
178 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม ศูนย์สิ่งแวดล้อม ศูนย์สิ่งแวดล้อม-โทรสาร 024239409
179 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คุณพรธิดา เทพประสิทธิ์ 9411
180 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม งานวิชาการ นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี 9410
181 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม งานสำนักงาน นางสาวนงนุช ผ่องศรี 9408
182 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม งานธุรกิจวิชาการ นางสาววรรณา แสนใจกล้า 9407
183 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล 9412
184 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ 9417
185 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ 9436
186 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ นายวีรชน ภูหินกอง 9437
187 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 024239420-1
188 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล 9421
189 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เลขานุการ นางสาวจิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์ 9420
190 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี 024239432-3
191 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ 9432-3
192 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี เลขานุการ นางอรวรินทร์ ยาเณร 9432-3
193 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ห้องปฏิบัติการเคมี ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล 9418
194 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย 9427
195 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เลขานุการ นางสาวพรพิมล ดีดำแดง 9428
196 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ 9429-30
197 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขานุการ นางสาวทิพาวรรณ วรรณขัณฑ์ 9429-30
198 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 022445630
199 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า 5630
200 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ นางสาวสุขทิพย์ สุขใส 5630
201 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 022445690-1
202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานหลักสูตร ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี 5690-1
203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลขานุการ นางสาวสุจีปภา ทองเนียม 5691
204 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ประธานหลักสูตร ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 5692-4
205 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เลขานุการ นายกษมา ซำอ๊วง 5692
206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง 9431
207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เลขานุการ 9431
208 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ 5635-6
209 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เลขานุการ นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร 5635-6
210 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา 9425-6
211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เลขานุการ นางสาวฉลองขวัญ กิมาล 9425-6
212 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 5630
213 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ นางสาวสุขทิพย์ สุขใส 5630
214 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 024239460
215 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์-โทรสาร 024239466
216 คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี คณบดี ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 9461
217 คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี เลขานุการ นางสาวสุกัญญา จิ๋วน้อย 9460
218 คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี เลขานุการ นางสาวน้ำฝน บุตรวงค์ 9460
219 คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี รองคณบดี อ.ธณิดา พุ่มท่าอิฐ 9462
220 คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน นายอุทัย ชำนาญกิจ 9464
221 คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ งานด้านวิชาการ/กิจการนักศึกษา นางสาวกรรัก ธันยธนนท์ 9465
222 คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ งานด้านบริหารงานทั่วไป นางจิรวี กุ๋ยเกิด 9465
223 คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ งานด้านบริหารงานทั่วไป นางสาวชุติมา ก้านลำใย 9465
224 คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ งานบริการห้องปฏิบัติการพยาบาล อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ 9475
225 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา 9463
226 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หัวหน้าสาขา ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ 9471
227 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ 9470
228 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์ 9471
229 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการเด็กและวัยรุ่น หัวหน้าสาขา ดร.ชรริน ขวัญเนตร 9467
230 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการเด็กและวัยรุ่น ห้องพักอาจารย์ 9467
231 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หัวหน้าสาขา อ.ศิริพร นันทเสนีย์ 9468
232 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ห้องพักอาจารย์ 9468
233 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ หัวหน้าสาขา ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ 9474
234 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ห้องพักอาจารย์ 1 9473
235 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ห้องพักอาจารย์ 2 9474
236 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลชุมชน หัวหน้าสาขา ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย 9469
237 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลชุมชน ห้องพักอาจารย์ 9469
238 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลชุมชน ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ 9459
239 โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน 024239449-50
240 โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน-โทรสาร 024239455
241 โรงเรียนการเรือน คณบดี คณบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 9451
242 โรงเรียนการเรือน คณบดี รองคณบดี ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ 9457
243 โรงเรียนการเรือน คณบดี รองคณบดี อ.ธิติมา แก้วมณี 9454
244 โรงเรียนการเรือน คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ 9450
245 โรงเรียนการเรือน คณบดี เลขานุการ (การเงิน) นางสาวฐานิช วงศ์เมือง 9449
246 โรงเรียนการเรือน คณบดี เลขานุการ (วิชาการ) นางสาวนุสรา รัศมี 9449
247 โรงเรียนการเรือน คณบดี เลขานุการ (ประชาสัมพันธ์) นางดวงสุดา บุญพบ 9449
248 โรงเรียนการเรือน คณบดี เลขานุการ (กิจการนักศึกษา) นางสาวปรียานิตย์ ตั้งธนาภักดี 9450
249 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 024239440-4
250 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-โทรสาร 024239458
251 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ประธานหลักสูตร อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา 5447, 5444
252 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เลขานุการ นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา 9441, 9444
253 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เลขานุการ นางสาวศรัญญา นาสินพร้อม 9441, 9444
254 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ห้องพักอาจารย์ 9440, 9443
255 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 024239446
256 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร-โทรสาร 024239447
257 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ประธานหลักสูตร ดร.วีระ พุ่มเกิด 9446
258 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เลขานุการ นางสาวปานรวี กุมารสิทธิ์ 9446
259 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 024239442
260 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร-โทรสาร 024239447
261 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม 9442
262 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เลขานุการ นางสาวปานรวี กุมารสิทธ์ 9446
263 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) 022445622
264 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10)-โทรสาร 022445622
265 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) ประธานหลักสูตร ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ 5621
266 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) เลขานุการ นางสาวปาณัฐ โต๊ะดี 5622
267 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาคาร 10) ห้องพักอาจารย์ 5620, 5624, 5626
268 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 024239452-3
269 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร-โทรสาร 024239455
270 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ประธานหลักสูตร ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง 9452
271 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เลขานุการ นางสาวพรทิพย์ บำรุงแคว้น 9439
272 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ห้องพักอาจารย์ 9453
273 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร 024239439
274 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร-โทรสาร 024239455
275 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร ประธานหลักสูตร อ.ฉัตรชนก บุญไชย 9439
276 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร เลขานุการ นางสาวพรทิพย์ บำรุงแคว้น 9439
277 โรงเรียนการเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) 024239448, ภายใน9448
278 โรงเรียนการเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ นายเสฐียรพงศ์ ชื่นใจ 9448
279 โรงเรียนการเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นางสาวนเรศ บางศิริ ิ9456
280 โรงเรียนการเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ นายเสกสรร สาคร 9445
281 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ 024239492-5, 9499
282 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์-โทรสาร 024239497
283 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) 024239490
284 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ์ 9491
285 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาววิลาณี สัทยาสัย 9494
286 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานอาคารสถานที่ นางสาวจุฬาสินี โกมลสิงห์ 9492
287 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานอาคารสถานที่ นางศิริพร หนองโทน 9495
288 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานอาคารสถานที่ นางสาวณิชารัศม์ ภัทร์ธีรเกียรติ 9499
289 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานอาคารที่พัก นางสาวปิยฉัตร ฉิมวงศ์ 9490
290 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานอาคารที่พัก นางสาวพรทิพย์ ลิขิตวาสนา 9490
291 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานอาคารที่พัก นางสาวประพัชณีย์ นมนาน 9493
292 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานซ่อมบำรุง นายพรชัย ภู่ภมร 9496
293 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ งานซ่อมบำรุง นายสุขสันต์ ศรีอ่อน 9496
294 สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ พนักงานขับรถ นายชำนาญ สีปาน 9496
295 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 022445714
296 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ-โทรสาร 022445710
297 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี คณบดี อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 5078
298 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี รองคณบดี อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 5711
299 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี รองคณบดี อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 5707
300 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวอมร สายสังข์ 5714
301 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี งานธุรการ, งานสารบรรณ, งานพัสด, งานนโยบายและแผนฯ นางสาวณัฐิกา ศาลากิจ 5714
302 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี งานวิชาการ, งานบริการวิชาการ นายจตุรโชค ยวงอักษร 5711
303 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี งานพัฒนานักศึกษา, งานการตลาดและสื่อสารองค์กร นายอาณัติ สนธิทรัพย์ 5717
304 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี งานพัฒนาองค์กรและบุคคล, งานวิจัย นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์สำราญ 5076
305 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวฝนทิพย์ ตูพานิช 5077
306 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณบดี เลขานุการคณบดี นางสาวรักษิยา คณารักษ์ 5717
307 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Dusit Bistro co-working space Dusit Bistro co-working space Dusit Bistro co-working space 022445715-6
308 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Dusit Bistro co-working space Beverages services 5715
309 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Dusit Bistro co-working space Tour operator 5716
310 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 022445770-1
311 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 022445772
312 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ประธานหลักสูตร ผศ.ชุติมา จักรจรัส 5770
313 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เลขานุการ นายพุฒิโชติ ทองมอญ 5770-1
314 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว 022445769, 022445773
315 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว-โทรสาร 022445769
316 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นภาพร จันทร์ฉาย 5769
317 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว เลขานุการ นายธนวัฒน์ รัตนเดโช 5769
318 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 022445750-2
319 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน-โทรสาร 022445750
320 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน ประธานหลักสูตร อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน 5751
321 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน เลขานุการ นางสาวศุภิสรา ทองจรูญ 5752
322 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Hospitality Management (Hospitality Management) Hospitality Management (Hospitality Management) Hospitality Management (Hospitality Management) 022445708
323 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Hospitality Management (Hospitality Management) ประธานหลักสูตร ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 5708
324 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Hospitality Management (Hospitality Management) เลขานุการ นางสาวพิมพวรรณ สุ่มขำ 5708
325 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ประธานหลักสูตร ผศ.มานะ เอี่ยมบัว 0819397130
326 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เลขานุการ นายพิสิฎฐ์พล อินทวิรัตน์ 0949691419
327 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 022445901-4
328 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง-โทรสาร 022445900
329 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณบดี คณบดี ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 5901
330 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณบดี รองคณบดี อ.วัลลภ ห่างไธสง 5903
331 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณบดี รองคณบดี ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ 5903
332 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางสาวเต็มใจ มนต์ไธสงค์ 5902
333 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายชยุต หาญชาญพาณิชย์ 5903
334 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวเยาวลักษณ์ กำเนิดว้ำ 5904
335 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวขนิษฐา กิจสำโรง 5904
336 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 022445815
337 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์-โทรสาร 022445815
338 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประธานหลักสูตร อ.อัญชลี รัตนะ 5815
339 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลขานุการ นายโสภา ช่องศรี 5815
340 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 5815
341 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 022445815
342 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต-โทรสาร 022445815
343 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตร ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม 5815
344 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เลขานุการ นายโสภา ช่องศรี 5815
345 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ห้องพักอาจารย์ 5815
346 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 022445842
347 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตร อ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 5842
348 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลขานุการ นางวาสนา บริบูรณ์ 5842
349 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ห้องพักอาจารย์ 5842
350 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 022445816
351 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานหลักสูตร ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ 5816
352 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลขานุการ นางสาวธีรดา บุญยศ 5816
353 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 5816
354 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 022445816
355 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม 5816
356 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เลขานุการ นางสาวธีรดา บุญยศ 5816
357 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้องพักอาจารย์ 5816
358 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 022417191-5
359 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย-โทรสาร 022433408
360 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี คณบดี ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณนานนท์ 4120
361 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี เลขานุการ นายสำราญ สร้อยสิริสุนทร 4122
362 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี หัวหน้าสำนักงาน นางนวลปราง รักษาภักดี 4121
363 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงาน นางสาวพุฒิพัสสส์ สุขทรรศนีย์ 4123
364 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงาน นางสาวสุคนธ์ทิพย์ หนองโทน 4124
365 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงาน ดร.ทัตพล วัชโรทัย 4133
366 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงาน นางจงกล บุญชาติ 4134
367 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ 4150
368 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 4151
369 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอภิรัตน์ มังกร 4152
370 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท นางสาวนาฏยา ต๊ะลี 4126
371 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม นางสาวราตรี ช่างทำร่อง 4132
372 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย 4131
373 บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวณัชชา ถาวรบุตร 4135
374 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 022417191-5
375 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย-โทรสาร 022433188
376 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้จัดการสำนักงาน นางสาวสุจิตรา ฉายปัญญา 4104
377 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน น.ส.เพชรวราพัชร์ สังขวรรโณ 4100
378 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน นางสาวปรียาภรณ์ สุขชัย 4101
379 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน นายบันดาล แก้วกอง 4102
380 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ นายสุรไกร มนต์ไธสงค์ 4103
381 สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ นางภักดิ์ พรามจร 4103
382 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 022445590
383 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ-โทรสาร 022445591
384 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง 5577
385 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.อารยา สุขวงศ์ 5571
386 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เลขานุการ นางสาวศิริพร ผิวขม 5590
387 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ห้องการเงิน นางสาวภลดา บัวยางตูม 5593
388 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ห้องทะเบียน วัดและประเมินผล นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง 5596
389 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ห้องวิชาการปฐมวัย ผศ.สดใส โชติกเสถียร 5573
390 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ห้องวิชาการประถมศึกษา นางสาวนนทกานต์ คงเกิด 5570
391 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ห้องสมุด ดร.นภเนตร นางสาวฐิติพร พันธวงศ์ 5579
392 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ห้องพยาบาล นางสาวอมราพร ตุ้มทอง 5574
393 สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย 022445000
394 สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย-โทรสาร 022430457
395 สำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ 5019
396 สำนักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการ/งานประชุม นางสุขใจ แป้งประสิทธิ์ 5025
397 สำนักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการ/งานประชุม นางสาวจินตพร จีรัง 5038
398 สำนักงานมหาวิทยาลัย งานประชุม/ผู้ดูแลระบบ e-office นายปราการ รอดปรีชา 5035
399 สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 022445342-6
400 สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย-โทรสาร 022445341
401 สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง 5344
402 สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานเลขานุการ นางสาวจินต์ทิพา สุประดิษฐ์ 5342
403 สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานสภามหาวิทยาลัย นางจันทรา เลิศอนันต์ 5343
404 สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางวาสนา บุณยทัต 5342, 5345
405 สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานสภาคณาจารย์และพนักงาน นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ 5346
406 กองกลาง กองกลาง กองกลาง กองกลาง 022445020
407 กองกลาง กองกลาง กองกลาง กองกลาง-โทรสาร 022430457
408 กองกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง นางรัชนีกร พลวิชิต 5021
409 กองกลาง งานเลขานุการและธุรการ/งานประชุม/งานสรรหา นางสาววิภาพรรณ สารภักดิ์ 5028
410 กองกลาง งานรับบันทึกข้อความ นางวรารัตน์ อภัย 5024
411 กองกลาง งานรับเรื่องของศูนย์การศึกษา นางวรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย 5024
412 กองกลาง งานรับบันทึกข้อความ นางสาวอรสา เหมันต์ 5027
413 กองกลาง งานจัดเก็บบันทึกข้อความ (SCAN), รับบันทึกข้อความ รมป. นางศรัณธรณ์ ศรีไชย 5026
414 กองกลาง งานรับหนังสือภายนอก, งานครุภัณฑ์, ดูแล website นางสาวสติมา วนะสิทธ์ 5020
415 กองกลาง งานบันทึก/ซื้อจ้าง/โอเปอเรเตอร์ นางสาวอำพัน บุญน้อย 5999
416 กองกฎหมาย กองกฎหมาย กองกฎหมาย กองกฎหมาย 022445145-7
417 กองกฎหมาย กองกฎหมาย กองกฎหมาย กองกฎหมาย-โทรสาร 022445148
418 กองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ 5147
419 กองกฎหมาย เลขานุการ นางสาววันรวี พงษ์สุวรรณ 5147
420 กองกฎหมาย นิติกร นายสุพจน์ ชนะค้า 5144
421 กองกฎหมาย นิติกร นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ 5144
422 กองกฎหมาย นิติกร นางสาวอทิตยา คงมี 5144
423 กองกฎหมาย นิติกร นางสาวปวีณา ณ พัทลุง 5145, 5147
424 กองกฎหมาย นิติกร นายธนภูมิ มาประเสริฐ 5146
425 กองกฎหมาย นิติกร นางสาวสุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง 5146
426 กองกลาง ธุรการ นายชิษณุพงษ์ ลิ้มจำเริญ 5145
427 กองกฎหมาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวนัชชา น่วมแหวว 5146
428 กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง 022445050-8
429 กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง-โทรสาร 026687459
430 กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ 5048
431 กองคลัง งานเลขานุการและธุรการ นางรัตนา ศรีคำขวัญ 5051
432 กองคลัง งานเลขานุการและธุรการ นางสุมาลี อาชีวะ 5051
433 กองคลัง งานเลขานุการและธุรการ นางสาวมนัสสิริ แดงโชติ 5050
434 กองคลัง งานการเงิน งานรับเงิน-จ่ายเงิน นางรวีวรรณ อภิรัตน์ 5053
435 กองคลัง งานการเงิน งานการเงิน (ระบบ GFMIS) นางสาวจีรวรรณ จูทิม 5050
436 กองคลัง งานการเงิน งานเงินเดือนและค่าจ้าง (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) นางสาวชุติมณฑ เกตุจิ๋ว 5050
437 กองคลัง งานการเงิน งานเงินเดือนและค่าจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย) นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย 5050
438 กองคลัง งานการเงิน งานเงินเดือนและค่าจ้าง (บุคลากรอัตราจ้าง) นางสาวสุภาพร สุทธิศักดิ์นาวิน 5050
439 กองคลัง งานการเงิน งานประกันคุณภาพ, งานบัญชี, งานลูกหนี้เงินยืม นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ 5054
440 กองกลาง งานการเงิน งานตรวจอนุมัติ (เงินบำรุงการศึกษา) นางสาวบุญตา ธารมัติ 5052
441 กองคลัง งานการเงิน งานตรวจอนุมัติ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) นางสาวอัญชลี เด่นดวง 5055
442 กองคลัง งานการเงิน งานตรวจอนุมัติ (เงินฝากถอนคืน) นางสาวราตรี จรดล 5052
443 กองคลัง งานการเงิน งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา) นายตรีรัตน์ รื่นเริง 5056
444 กองคลัง งานการเงิน งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา) นางชนัญชิดา สายทองเยิ้น 5056
445 กองคลัง งานการเงิน งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา) นายจักรพันธ์ ปลื้มภิรมย์ 5056
446 กองคลัง งานการเงิน งานรับเงิน (เงินรายได้อื่น) นางสาวจิราภรณ์ สาคร 5057
447 กองคลัง งานการเงิน งานจ่ายเงิน (งบประมาณแผ่นดิน) นางสาวเบญจมาศ อรชร 5058
448 กองคลัง งานการเงิน งานจ่ายเงิน (รายได้ของมหาวิทยาลัย) นางสาวทิมาพร ภูนามมา 5058
449 กองคลัง งานการเงิน งานด้านสวัสดิการ (ข้าราชการ), (ประกันสังคม) นางสาวดวงกมล ชลายนนาวิน 5057
450 กองคลัง งานการเงิน งานบัญชีด้านปิดงบการเงิน นางสาววันวิสา ยิ้มประเสริฐ 5059
451 กองคลัง งานการเงิน งานบัญชีด้านรายจ่าย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) นางสาวณฐยา ศัลย์วิวรรรธน์ 5059
452 กองคลัง งานการเงิน งานบัญชีด้านรายรับ (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) นางสาวนุชจรีย์ กล่ำเจริญ 5059
453 กองคลัง งานการเงิน งานงบเดือนเงินงบประมาณ นางสาววรรณวิลัย รักวรนิต 5055
454 กองคลัง งานการเงิน งานงบเดือนเงินรายได้ นายสิทธิชัย ศรีธนางกูล 5052
455 กองคลัง งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ 022445110-4
456 กองคลัง งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ-โทรสาร 026687464
457 กองคลัง งานพัสดุ หัวหน้างานพัสดุ นางสาวปิยะดา ปุรัษกาญจน์ 5111
458 กองคลัง งานพัสดุ งานเลขานุการและธุรการ นางสาวภัสนันท์ ผังรักษ์ 5110
459 กองคลัง งานพัสดุ งานระบบทะเบียนพัสดุ นายนราวุฒิ เกษศิริ 5112
460 กองคลัง งานพัสดุ งานระบบทะเบียนพัสดุ นายไสว แก้วพวง 5112
461 กองคลัง งานพัสดุ งานระบบทะเบียนพัสดุ นายธรรมรัตน์ คุณาจินดาพร 5113
462 กองคลัง งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง นายอุดมศักดิ์ สารกลิ่น 5113
463 กองคลัง งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง นางสมาพร ศุภศิลป์ 5114
464 กองคลัง งานโครงการ รมป. นางสาวสิริพร อ่วมจันทร์ 5917
465 กองคลัง งานโครงการ รมป. นางสาวสรวงสุดา ชุมทอง 5917
466 กองคลัง งานโครงการ รมป. นางสาวสายชล ปาละมะ 5917
467 กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 022445250-9
468 กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผศ.ธิดารัตน์ คำยัง 5255
469 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นางสาวจินดาพร จินดามรกฏ 5250
470 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นายทรงเกียรติ ระลึกมูล 5258
471 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นายจิรวัฒน์ สมิตสันต์ 5251
472 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นางสาวณรัชสนันท์ ร้อยสี 5252
473 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นางสาวชลธิชา โคตรบึงแก 5253
474 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นางสาวสุดารัตน์ พุทธิรังสี 5254
475 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ 5256
476 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นายญาณสิทธิ ศิริธนาภรณ์พันธ์ 5257
477 กองนโยบายและแผน เลขานุการ นางสาวกรรณิกา พันนุรัตน์ 5259
478 กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล 022445151-6, 5158, 5046-7
479 กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล-โทรสาร 022445150
480 กองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาวสุวิมล แมตสอง 5158
481 กองบริหารงานบุคคล งานสรรหา/จ้างบุคลากร นางวิพาพร ลาภเกษร 5152
482 กองบริหารงานบุคคล งานสรรหา/จ้างบุคลากร นางสาวชนิดา ศรีแสง 5152
483 กองบริหารงานบุคคล งานสรรหา/จ้างบุคลากร นางสาวอรพิชญา ชินศูนย์ 5155
484 กองบริหารงานบุคคล งานสรรหา/จ้างบุคลากร นางสาวอัจฉราวรรณ ประกิตธรรังษี 5156
485 กองบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติบุคลากร นายพิริยะ กิมาลี 5153
486 กองบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติบุคลากร นางสาวรัตนา บุญแสวง 5153
487 กองบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติบุคลากร นางสาวรัชญา รัตนบำรุง 5153
488 กองบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติบุคลากร นางสาวจิรภา ในจิตร 5156
489 กองบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติบุคลากร นางสาวล้วนกี้ แซ่อึ่ง 5155
490 กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร/ศึกษาต่อ/อบรม/ทุนการศึกษา นางสาวชุติมา เพชรรัตน์ 5156
491 กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร/ศึกษาต่อ/อบรม/ทุนการศึกษา นางสาวธัญญรัตน์ ลือมงคล 5154
492 กองบริหารงานบุคคล งานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร นางรัตติการ วงศ์นิติกร 5154
493 กองบริหารงานบุคคล งานสารบรรณและธุรการ นางสาวธนัสนี สันติ 5151
494 กองบริหารงานบุคคล งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ห้องเรวดี) นางสาวอัญคณา สุทธิศักดิ์นาวิน 5046-7
495 กองบริหารงานบุคคล งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ห้องเรวดี) นางสาวจริยา กออนันตชัย 5046-7
496 กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 2 ชั้น3 และ 4) กองพัฒนานักศึกษา 022445190-3
497 กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 2 ชั้น3 และ 4) กองพัฒนานักศึกษา-โทรสาร 022436664
498 กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล 5006
499 กองพัฒนานักศึกษา งานเลขานุการและธุรการ นางสาวศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ 5192-3
500 กองพัฒนานักศึกษา งานเลขานุการและธุรการ นางสาวยุพาพิน พรไชยะ 5192-3
501 กองพัฒนานักศึกษา งานเลขานุการและธุรการ นางสาวนิรมาน ชื่นศิลป์ 5192-3
502 กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม/งานกีฬา นายอำนวย วงศ์ประทุม 5192-3
503 กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม/งานกีฬา นายธีรยุทธ ลิลา 5192-3
504 กองพัฒนานักศึกษา เลขานุการ/งานสวัสดิการนักศึกษา/งานกิจกรรม นางทิวาภรณ์ คำแก้ว 5190-1
505 กองพัฒนานักศึกษา เลขานุการ/งานสวัสดิการนักศึกษา/งานกิจกรรม นายยุทธการ วัดปาน 5190-1
506 กองพัฒนานักศึกษา เลขานุการ/งานวินัยนักศึกษา/งานกิจกรรม นายอุดมวิทย์ วันกุมภา 5190-1
507 กองพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา/งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายชัยวัฒน์ สมรส 5190-1
508 กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 2 ชั้น2 องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา 5194
509 กองพัฒนานักศึกษา มูลนิธิ 60 ปีการเรือน-สวนดุสิต รศ.อุดม พรประเสริฐ 5157, 022436664
510 กองพัฒนานักศึกษา มูลนิธิ 60 ปีการเรือน-สวนดุสิต นางสาวมณีรัตน์ บุญสุวรรณ 5192-3
511 กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 022445058-6
512 กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่-โทรสาร 022445089
513 กองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย 5121
514 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานสถาปนิก นายอนิรุทธิ์ แป้งประสิทธิ์ 5087
515 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานสถาปนิก นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร 5087
516 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานสถาปนิก นายจักรกฤษ เรณูมาลย์ 5086
517 กองอาคารสถานที่ วิศวกรโยธา นายสกล โพฉลาด 5123
518 กองอาคารสถานที่ วิศวกรโยธา นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร 5086
519 กองอาคารสถานที่ วิศวกรโยธา นายชาคริช รอดอำพัน 5087
520 กองอาคารสถานที่ วิศวกรโยธา นายกิตติ พรมแสง 5087
521 กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่เขียนแบบ นายชุมพล สุขีภาค 5087
522 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานเลขาและธุรการ น.ส.อาริสาร์ ธาราภูมิภานุพัฒน์ 5085
523 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานเลขาและธุรการ นางสาวฐิติพร โพธิวรรณ 5086
524 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานเลขาและธุรการ นายยงยุทธ วุฒิชัย 5120
525 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานเลขาและธุรการ (งานแจ้งซ่อม) นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนบำรุง 5133
526 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานโยธา/อาคาร นายนุมา วัฒนสาร 5124
527 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานช่างระบบ/บำบัดน้ำเสีย นายนุวง วัฒนสาร 5132
528 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานช่างไฟฟ้า นายยุทธพล คำนอก 5131
529 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานช่างปรับอากาศ นายสำเร็จ พันธุ์กุ่ม 5127
530 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานช่างไม้ นายพรณรงค์ บริบูรณ์ 5129
531 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานช่างประปา นายพรณรงค์ บริบูรณ์ 5128
532 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานช่างเหล็ก/เชื่อม นายทองอินทร์ เมฆมล 5130
533 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานโทรศัพท์ นายทองอินทร์ ถูกธรรม 5099
534 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานรักษาความปลอดภัย ประตูที่ 1 (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) 5135
535 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานรักษาความปลอดภัย ประตูที่ 2 (โรงแรมสวนดุสิตเพลส) 5136
536 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานรักษาความปลอดภัย ประตูที่ 4 (อาคาร 10) 5137
537 กองอาคารสถานที่ ส่วนงานรักษาความปลอดภัย ประตูที่ 5 (ถนนราชวิถี) 5138
538 กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 022445348-9
539 กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์-โทรสาร 022445348
540 กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ 5349
541 กองวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการ นาวสาวอัจจิมา รจิตานนท์ 5348
542 กองวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการ นางสาวนิอัสรา เจ๊ะอูเซ็ง 5348
543 กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 022445100-5
544 กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์-โทรสาร 022445103
545 กองประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ 5102
546 กองประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย (อาคาร 3) นายไพศาล คงสถิตสถาพร 5105
547 กองประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย (อาคาร 3) นางสาวอลิศ พันธ์พรสม 5105
548 กองประชาสัมพันธ์ งานวงจรปิด/ถ่ายภาพ นายพศิน อินทา 5104
549 กองประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข่าวทาง website/สื่อประชาสัมพันธ์ นายสรรค์วเรศ กระต่ายทอง 5103
550 กองประชาสัมพันธ์ งานธุรการ/งานจดหมาย (อาคาร 2) นางสาวมีนา แนมขุนทด 5100
551 กองประชาสัมพันธ์ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์/งานข่าว นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม 5101
552 กองประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพ นายพิพัฒน์พล เพ็ญเกิด 5101
553 กองประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพ นายปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี 5103
554 กองประชาสัมพันธ์ Service Center 022445555, 022445921-2
555 กองประชาสัมพันธ์ Service Center นายธีรพจน์ จินดาเดช 5922
556 กองประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อและเผยแพร่ นายตระกูลศักดิ์ ศรีบุญรอด 5335
557 กองประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อและเผยแพร่ นายวรนนท์ ดีผดุง 5335
558 กองประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อและเผยแพร่ นายพลัง เนาสราญ 5334
559 สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักบริหารกลยุทธ์ 022445270, 022445599
560 สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักบริหารกลยุทธ์-โทรสาร 022445937
561 สำนักบริหารกลยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ดร.สุวิชชา เนียมสอน 5588, 5271
562 สำนักบริหารกลยุทธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว 5938
563 สำนักบริหารกลยุทธ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก 5272
564 สำนักบริหารกลยุทธ์ หัวหน้าสำนักงานสำนักบริหารกลยุทธ์ นางสาวปิยาณี ชดช้อย 5270
565 สำนักบริหารกลยุทธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา 5270, 5272
566 สำนักบริหารกลยุทธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา Suan Dusit The Open 5599
567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 022445171-5, 022445234-5
568 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โทรสาร 022445176
569 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 5171
570 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขานุการ นางสาวพนิดา วงษ์สมัย 5171
571 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ นางสาวจิตราพร จันทรกูล 5234-5
572 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ นายสุทัน มุมแดง 5173
573 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวหน้าสำนักงาน นางจารุวรรณ เซ็งแซ 5234
574 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานเลขานุการ 5172
575 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 5173
576 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล 5234-5
577 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานตรวจจบ 5175
578 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ 5174
579 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เครื่องช่วยสอน นายวิโรจน์ พยัคพันธุ์ 5126
580 สำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ 022445370-8
581 สำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ-โทรสาร 022435779
582 สำนักกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย 5371
583 สำนักกิจการพิเศษ ผู้จัดการสำนักงานอำนวยการ นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม 5378
584 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานนโยบายและแผน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน นางสาวแก้วตา สมิตินันทน์ 5372
585 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานนโยบายและแผน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานการตลาด 5372
586 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานนโยบายและแผน งานเลขานุการ/งานประกันคุณภาพ 5370
587 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานนโยบายและแผน งานสารบรรณ 5375
588 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน นางสาวชลิดา โสมสนวนนอก 5376
589 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน การเงิน/การบัญชี/จัดซื้อ-จัดจ้าง 5374
590 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล งานบุคคล 5373
591 สำนักกิจการพิเศษ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล งานสัญญาจ้าง 5377
592 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 022445301-2, 022445242
593 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-โทรสาร 026687137
594 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 5224
595 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 5227
596 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพสุดา คิดเลิศ 5303
597 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ นางจำนรรจา พลอยมุกดา 5449
598 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายธีรบุญ เดชอุดม 5312
599 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 5242
600 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอำนวยการ 022445301
601 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอำนวยการ-โทรสาร 026687137
602 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์ 5306
603 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ งานสารบรรณ นางสาวอภิญญา รัตนประพันธ์ 5301
604 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ งานประกันคุณภาพ นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 5227
605 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ งานห้องประชุม และบริการอาหารว่าง นางสมยง สีมันตะ 5306
606 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ นางสาวรสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย 5308
607 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ งานบริการพิมพ์ นายจำรัส อนุพันธ์ 5317
608 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ งานบริการห้อง Cafeteria นางสาวศิริพร ธรรมศร 5326
609 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการ งานดูแลอาคารและรักษาความปลอดภัย นางหนึ่งฤทัย ภูวงค์ 5300
610 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายห้องสมุด 022445321
611 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายห้องสมุด-โทรสาร 022445319
612 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด นางสาวประดับศรี เนตรนี 5305
613 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานบริการยืม-คืน นางลำพึง เจริญสุข 5325
614 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นางนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์ 5329
615 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวกาญจนา กริ่งรัมย์ 5321
616 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานจัดซื้อหนังสือ นางจันทร์จิรา ทิลารักษ์ 5319
617 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานฐานข้อมูลออนไลน์ นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง 5319
618 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานห้องผลงานวิชาการ นางสาวบุบผา แสนคำ 5291
619 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) นายศรีนคร ปัญญาคล่อง 5321
620 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษา นางวีณา พันธ์กุ่ม 5304
621 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น นางอัมพร กรวยทรัพย์ 5304
622 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด งานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย นายไพรัช ภู่ระหงษ์ 5337
623 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 022445233
624 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ นายไพฑูรย์ นามเสนา 5233
625 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว 5240
626 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการและซ่อมบำรุง 022445221
627 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการและซ่อมบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานบริการและซ่อมบำรุง นายจักร ชมภูนุช 9480
628 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการและซ่อมบำรุง ฝ่ายช่างเทคนิค/Notebook นายอมรินทร์ ธนารักษ์ 5221
629 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการและซ่อมบำรุง งานระบบกล้องวงจรปิด นายพงศธร อินหนองฉาง 5229
630 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง 022445244
631 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง นายสนธยา แย้มเดช 5244
632 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง นายชัชวาลย์ ลาภเกิน 5244
633 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 022445460
634 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดร.เอื้ออารี จันทร 5460
635 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ นายจิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร์ 5460
636 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน e-learning กลุ่มงาน e-learning กลุ่มงาน e-learning 022445315
637 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน e-learning หัวหน้ากลุ่มงาน e-learning ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ 5314
638 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน e-learning ฝ่ายงาน e-learning นายอกนิษฐ์ ธรรมปาโล 5315
639 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 022445220, 022445226
640 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ-โทรสาร 026687136
641 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการวิชาการ ห้วหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณu 5223
642 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ นางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ 5220
643 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ นางเบญญาภา ยวงอักษร 5226
644 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 022445214-7
645 สำนักงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน นางสาวมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ 5215
646 สำนักงานตรวจสอบภายใน งานเลขานุการ/ส่วนงานตรวจสอบ นางสาวเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย 5214, 5216, 5217
647 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) 022445982-3
648 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.)-โทรสาร 022445927
649 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการฯ ดร.สิริยากร กองทอง 5983
650 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวพจนีย์ ม่วงรื่น 5927
651 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวเกตุวดี พันธุ์คุ้มเก่า 5983
652 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวกชพร กันตาปกูล 5982
653 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) เจ้าหน้าที่ประสานงาน นายพลพิพัฒน์ แสงสว่างวัฒนะ 5925
654 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) กลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากร 5466-7
655 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร นางวิภาวี จงภู่ 5502
656 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงราย นางสาวภัทรสุดา สุกปลั่ง 5022
657 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงราย นายไผทเทพ ตุทานนท์ 6545, 054228018
658 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดลำปาง นางสาวกันยามาศ ช่วยสมบูรณ์ 5996
659 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดลำปาง นางสาวณัฐสุดา ธิปทา 6545, 054228018
660 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นายโชคลาภ เซ็งแซ่ 5370
661 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวุฒิ ตันมณี 5172
662 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นางเบญญาภา ยวงอักษร 5220
663 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายธรา สุขคีรี 5928
664 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม นายยุทธการ วัดปาน 5190-1
665 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสรยา โรจนอนันต์ 5340
666 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุวิมล แมตสอง 5992
667 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครนายก นางสาวสุวิมล แมตสอง 5992
668 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวมนัสสิริ แดงโชติ 5050
669 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง นางสาวพิมพ์ชนก สีหา 5212
670 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา นางสาวสุมาลี ฉายปัญญา 5045
671 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา นางสาวพรวิภา พรมรักษ์ 5044
672 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดยะลา นายไพศาล คงสถิตสถาพร 5105
673 สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์การศึกษาจังหวัดยะลา นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช 5211
674 สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 022445280-4
675 สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา-โทรสาร 026687460
676 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น 5282
677 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายคำ 5282
678 สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงาน นางสาวณยดา ทองศรี 5282
679 สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการผู้อำนวยการ นายสุรัช จ้างประเสริฐ 5282
680 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือหนังสือราชการทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก นางบุษบา เนกขัม 5280-1
681 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสารด้านการวิจัยทั้งหมด นางสาวศศิธร ทองสถิ 5280-1
682 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานการเงิน เงินวิจัย งบประมาณแผ่นดิน นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล 5283-4
683 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานการเงิน ินวิจัย เงินบำรุงการศึกษา นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ 5283-4
684 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ นางอรทัย โกกิลกนิษฐ 5280-1
685 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ 5280-1
686 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม นางสาวธารทิพย์ นรังศิยา 5280-1
687 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ นางสาวพีรดา พงษ์ทอง 5280-1
688 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน 5283-4
689 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 5283-4
690 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์ 5283-4
691 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย งานสารสนเทศเพื่อการวิจัย (R-system/เว็บไซต์) ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา 5280-1
692 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย งานสารสนเทศเพื่อการวิจัย (R-system/เว็บไซต์) นายบุริณฑ์ ไกรเนตร 5280-1
693 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย งานบริหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/อาจารย์ นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ 5283-4
694 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย งานบริหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/อาจารย์ นางพรทิพย์ รดด้วง 5283-4
695 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย งานส่งเสริมศักยภาพการขอตำแหน่งทางวิชาการ นางสาวพีรดา พงษ์ทอง 5280-1
696 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารจัดการทุนวิจัย งานยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นางสาวนงนุช อุตคุค 5049
697 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย งานพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน นางสาวพีรดา พงษ์ทอง 5280-1
698 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย งานพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน นายฐาปนา ศิวะศิลป์ชัย 5280-1
699 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย ทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน/เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์ นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์ 5042
700 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนงนุช อุตคุด 5049
701 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์ 5042
702 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย วารสาร Asean Journal of Education จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ 5283-4
703 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย วารสาร Asean Journal of Education จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นางสาวธารทิพย์ นรังศิยา 5280-1
704 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานจริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นางสาวพีรดา พงษ์ทอง 5280-1
705 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 022445285
706 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย-โทรสาร 022445286
707 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง 5285
708 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ 5285
709 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 022445287
710 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ-โทรสาร 022445286
711 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล 5287
712 สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์ 5287
713 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 022445260-2
714 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม-โทรสาร 022445261
715 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ 5261-2
716 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการ 5350
717 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เลขานุการผู้อำนวยการ นางศิโรธร อยู่ฤทธิ์ 5260
718 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม หัวหน้าสำนักงาน นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ 5262
719 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ 5261
720 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม กลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5351
721 สถาบันขงจื่อ สถาบันขงจื่อ สถาบันขงจื่อ สถาบันขงจื่อ 035969620-3 ต่อ 19519
722 สถาบันขงจื่อ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน Assoc. Prof. Huang He 9518 *สุพรรณบุรี
723 สถาบันขงจื่อ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย อาจารย์ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ 9524 *สุพรรณ, 5163*กรุงเทพฯ
724 สถาบันขงจื่อ สำนักงานสถาบันขงจื่อ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สำนักงานสถาบันขงจื่อ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สำนักงานสถาบันขงจื่อ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 9519
725 สถาบันขงจื่อ สำนักงานสถาบันขงจื่อ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เลขานุการ นางสาวอิสรียา ดวงคำ 9519 *สุพรรณบุรี
726 สถาบันขงจื่อ สำนักงานสถาบันขงจื่อ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เลขานุการ นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ 5260 *กรุงเทพฯ
727 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล 022445210-3
728 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล-โทรสาร 022445600-1
729 สวนดุสิตโพล ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 5004
730 สวนดุสิตโพล เลขานุการที่ปรึกษาฯ นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม 5209
731 สวนดุสิตโพล เลขานุการที่ปรึกษาฯ นางสาวปิยฉัตร อ่อนน้อม 5211
732 สวนดุสิตโพล ประธานสวนดุสิตโพล นายณัฐพล แย้มฉิม 5498
733 สวนดุสิตโพล เลขานุการประธานสวนดุสิตโพล นางสาวพิมพ์ชนก สีหา 5208
734 สวนดุสิตโพล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ นางสาวพบรัก แย้มฉิม 5277
735 สวนดุสิตโพล ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร 5490
736 สวนดุสิตโพล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ 5213
737 สวนดุสิตโพล ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล นางสาวมฤริณทร์ แตงน้อย 5484
738 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 022445440, 026688231-2
739 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่-โทรสาร 026688233
740 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา 5447
741 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เลขานุการ นางสาวสุภาวิตา สมใจ 5444
742 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เจ้าหน้าที่สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 5440, 5442
743 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ORDER/สั่งขนม 5445
744 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 022445080-2, 5081-2
745 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์-โทรสาร 022439113
746 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ดร.วิโรจน์ เทพบุตร 5084
747 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานกราฟฟิคไซท์ สำนักงาน อาคาร 11 ชั้น 1 นางสาววิสา มีพฤกษ์ 5080
748 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานกราฟฟิคไซท์ ห้องออกแบบ นางสาวศรีวรรณ พูลต่าย 5081-2
749 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานกราฟฟิคไซท์ ห้องผลิตสิ่งพิมพ์ นางสาวภณิดา โพธิพิทักษ์ 5079
750 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานกราฟฟิคไซท์ ห้องถ่ายภาพ นายประพันธ์ ประสพวัฒนา 5083
751 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ 022445420-5
752 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์-โทรสาร 022435984
753 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวศรันยา ฟูเผ่า 5420
754 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ฝ่ายธุรการ นางสาวสุชาดา ไตรพรหม 5421
755 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ฝ่ายบัญชีการเงิน นางสาวจันทร์ทิพย์ เลี้ยงใจพานิช 5420
756 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ฝ่ายคลังสินค้า นางสาวจันทร์รวี ลบแย้ม 5423
757 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ฝ่ายคลังสินค้า นายบุญขวัญ อินทร์ศร 5424
758 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ฝ่ายผลิต นางสาวสุมณฑา นามวงษ์ 5422
759 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ หน้าร้าน นายชีพพงษ์รัชณ์ บุบผาชาติ 5425
760 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ร้านถ่ายเอกสาร (สำเนา) 5428
761 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 022416543-6
762 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)-โทรสาร 026689411
763 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล 6911
764 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาจารย์สุภารัตน์ น้ำใจดี 6913
765 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 6904
766 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ที่ปรึกษาการเงิน ผศ.อำนวย ศรีสุโข 6906
767 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) เลขานุการผู้อำนวยการฯ นางสาวจิตรลดา ผลนิล 6905
768 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ฝ่ายพัฒนาองค์กร นางสาวนิชา ดำเกลี้ยง 6909
769 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานบัญชี การเงิน นางสาวจันทิมา อินจร 6921
770 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานสารบรรณ นางสาวภัคจิรา คชวงษ์ 6907
771 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายรชา ดำเกลี้ยง 6908
772 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานบุคคล นายพงส์ปภาพ นาคเวช 6902
773 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ฝ่ายบริการอาคารสถานที่ นางสาวเอมอร ศรีเกษม 6903
774 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม นางสาวจิตรลดา ผลนิล 6905
775 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานการตลาดและฝึกอบรม ดร.สุชรินทร์ พีรยานันท์ 6909
776 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานการตลาดและฝึกอบรม นายสุพรรณ แก้วม่วง 6900
777 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานอบรมหลักสูตรเทียบโอนสำหรับนักศึกษา นายจักรกฤช จ้อยขุน 6900
778 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) ฝ่ายโครงการพิเศษ นางสาวฐิติรัตน์ ตาจินะ 6916
779 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานโครงการพิเศษ นายกุศล พิทักษ์กิจ 6912
780 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานโครงการพิเศษ นางสาวพัชรี น้ำค้าง 6915
781 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) งานที่ปรึกษา นายฐนน นิสบดี 6914
782 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม นางสาวสุมาลี ฉายปัญญา 5045
783 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม งานนวัตกรรม ดร.ดรุณี แก้วม่วง 5794
784 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร้านกาแฟ 189 café (ชั้นลอย) 6917
785 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 022445660-4
786 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต-โทรสาร 022445665
787 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ 5664
788 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ผู้จัดการ นางสุภัทรสจี สายวงศ์ฝั้น 5662
789 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต เลขานุการ นางสาวอังคณา สีหะวงษ์ 5663
790 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต เลขานุการ นายวิกรานต์ ผดุงวิเชียร 5660
791 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต เลขานุการ นางลำปาง สุบิน 5661
792 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 022445391-2
793 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ-โทรสาร 022445390
794 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อ.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 5388, 5395
795 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 เลขานุการ นางสาวสุณิสา รักพงษ์ไทย 5393
796 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ธุรการ นางสาวยุพยง วงค์ชัย 5393
797 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นางสาวพิชญา สิงห์คำป้อง 5395
798 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการขาย 5391-2
799 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่ม 5394, 5396
800 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ 5397
801 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำรุงและงานระบบ 5398
802 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ฝ่ายห้องปฏิบัติการอาหาร (มสด.) 5395
803 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ฝ่ายห้องปฏิบัติการอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์) 024239448, 9448
804 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น6 ศาลาวัฒนธรรมไทย 5399
805 โรงแรมสวนดุสิต เพลส โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ โรงแรมสวนดุสิต เพลส โรงแรมสวนดุสิต เพลส 022417571-80
806 โรงแรมสวนดุสิต เพลส โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ โรงแรมสวนดุสิต เพลส โรงแรมสวนดุสิต เพลส-โทรสาร 022436899
807 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ ผู้จัดการโรงแรมสวนดุสิต เพลส นางสาวอัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย 7-1101
808 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ จองห้องพัก 7-1001-4
809 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ ฝ่ายบุคคล 7-1540
810 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ ฝ่ายบัญชี 7-1103, 1118, 1119
811 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อ 7-1524
812 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ ฝ่ายขาย 7-1108, 1539
813 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ ห้องอาหารดุสิตา 7-1117, 1302
814 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วิชาชีพธุรกิจ ซักรีด 7-1530
815 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) ครัวสวนดุสิต 022445400-4
816 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) ครัวสวนดุสิต-โทรสาร 022438794
817 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร 5402
818 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) แผนกบุคคล 5400
819 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) แผนกจัดซื้อ 5403
820 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) แผนกสโตร์ 5419
821 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) แผนกรับสั่งอาหาร 5404
822 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) แผนกผลิต 5405
823 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) ครัวสวนดุสิต อาคาร 11 5407
824 ครัวสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน1 (ครัวสวนดุสิต) ครัวสวนดุสิต อาคาร 12 5409
825 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) 022445435
826 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center)-โทรสาร 022445435
827 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ผู้จัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ นายชินวุฒิ อินทนิสา 5436
828 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) รองผู้จัดการ นางสาวฐาริตา พูลพ่วง 5433
829 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) สำนักงาน แผนกบัญชี, แผนกบุคคล 5433
830 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) หัวหน้าส่วนงานสระว่ายน้ำ นายชวัลวิทย์ บ้านพรวน 5437
831 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) สระว่ายน้ำ 022445430, 5430
832 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) ฟิตเนส 022445435, 5435
833 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center) นวดแผนไทย 022417273, 7-1109
834 บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด 022445385
835 บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด-โทรสาร 022445385
836 โรงน้ำดุสิตา โรงน้ำดุสิตา โรงน้ำดุสิตา โรงน้ำดุสิตา 022445380-1
837 โรงน้ำดุสิตา ผู้จัดการโรงน้ำดุสิตา ดร.วีระ พุ่มเกิด 5380-1
838 โรงน้ำดุสิตา รองผู้จัดการ นายปัญญา กวินโชติวงศ์ 5380-1
839 โรงน้ำดุสิตา สำนักงาน นางสาวกัลยาณี ชัยลิ้นฟ้า 5380-1
840 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 022445810
841 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 026689622
842 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก ผู้บริหารโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ 5811
843 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก เลขานุการ นายเกียรติอนันต์ นาครัตน์ 5810
844 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก ธุรการ นางสาวพัชรี อามะตันตรี 5810
845 โครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ศูนย์นครนายก ผู้ประสานงานโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ฯ นางสาวอิสรีย์ มีเลิศรุ่งเรือง 037320597
846 วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี 035969620-3
847 วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี-โทรสาร 035969634-5
848 วิทยาเขตสุพรรณบุรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ 9501
849 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขานุการ นางสาวจุฑารัตน์ เกิดลาภ 9550
850 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขานุการ นางสาวพัชรพร มาปู่ 9550
851 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขานุการ นางสาวสุธาสินี เตียสรรเสริญ 9550
852 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม 9502
853 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานวิทยาเขต เลขานุการ นางสาวอรทัย อรุโณทัย 9508
854 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง 035969631-3
855 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง กองกลาง-โทรสาร 035969634-5
856 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง ผู้อำนวยการ นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน 9504
857 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง งานธุรการและสารบรรณ นางอัมพิกา ผังรักษ์ 9506
858 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง งานนโยบายและแผน นายเอกพจน์ โพธิ์ศรี 9514
859 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง งานประกันคุณภาพ นางสาวลาวัลย์ ขาวบริสุทธิ์ 9514
860 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง งานบุคลากร นางสาวกัญชลิกา บุญภิบาล 9505
861 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง งานพัสดุ นางสาวชัชฌาพร กลางโฉม 9525
862 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง งานการเงิน นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วสง่า 9513
863 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง งานยานพาหนะ นายเกษตร ชอบตะคุ 9516
864 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองกลาง ห้องเวรฝ่ายยานพาหนะงานประชาสัมพันธ์ นายบัญชา ภูมิดี 9500
865 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา ผู้อำนวยการ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ 9517
866 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานธุรการ นางสาวชลิดา ป้อมสกุล 9517
867 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน 9526
868 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมและบริการสุขภาพนักศึกษา นางสาวธิดารัตน์ เสมอ่วม 9536
869 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม นายณัฐพร กล่ำผลปลูก 9526
870 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-งานวิชาการ นางสุพัชชา โพธิ์ศรีทอง 9510
871 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-งานทะเบียนนักศึกษา นายโสทร โอสธีรกุล 9511
872 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานการจัดการความรู้ นายอุดมทรัพย์ สนั่นลำ 9526
873 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-งานห้องสมุด นางสาวดลนภา รามุข 9512
874 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายปริญญา หนูนุรัตน์ 9523
875 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสาวชลิดา ป้อมสกุล 9517
876 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานวิจัย นางสาวกรกนก มักการุณ 9526
877 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา กลุ่มงานโครงการพิเศษ-ผู้จัดการโครงการพิเศษ 9529, 0896903768
878 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน 9538
879 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา โครงการอาคารที่พักบ้านสวนดุสิต-ผู้จัดการหอพักบ้านสวนดุสิต 9538
880 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา โครงการโรงเนย 9521
881 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองบริการนักศึกษา สระว่ายน้ำและฟิตเนสเซ็นเตอร์ 9537
882 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ นางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล 9503
883 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม งานสำนักงานและเลขา นางสาวศศิรดา แสงลับ 9503
884 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ (ซ่อมบำรุง) นางสาวศิวะพร โพธิ 9503
885 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง/แม่บ้าน) นางสาวทิพวรรณ ยิ่งไพฑูรย์ 9503
886 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม งานสวนและภูมิทัศน์ นางสาวณัฐธยาน์ เสาวลักษณ์ 9503
887 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัยและรักษาความปลอดภัย นายธนาวินด์ ยุวนะเตมีย์ 9503
888 วิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัยและรักษาความปลอดภัย นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเกตุ 9503
889 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ผู้ประสานงานหลักสูตร ผศ.ดร.อารีย์ พรหมเล็ก 9527
890 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เลขานุการ นางสุภัทตรา ฉัตรธรรม 9527
891 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผู้ประสานงานหลักสูตร ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ 9535
892 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เลขานุการ นางมยุรี ยอดยา 9535
893 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ผู้ประสานงานหลักสูตร ผศ.มานะ เอี่ยมบัว 9509
894 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เลขานุการ นายพิสิฎฐ์พล อินทวิรัตน์ 9509
895 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า 9534
896 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ เลขานุการ 9534
897 วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ผู้ประสานงานหลักสูตร นางสาวศุภิสรา ทองจรูญ 5752
898 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ สถาบันขงจื่อ สถาบันขงจื่อ 035969620-3 ต่อ 19519
899 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ สำนักงานสถาบันขงจื่อ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 9519
900 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน Assoc. Prof. Huang He 9518 *สุพรรณบุรี
901 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย อาจารย์ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ 9524 *สุพรรณ, 5163*กรุงเทพฯ
902 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ เลขานุการ นางสาวอิสรียา ดวงดำ 9519 *สุพรรณบุรี
903 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ เลขานุการ นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ 5260 *กรุงเทพฯ
904 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ นางสาววิภาวรรณ สวยทอง 9530
905 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ นางสาวมยุรี อุ่นศิริ 9530
906 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ นางสาวศิริอัมพร สุวรรณสิงห์ 9530
907 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ โครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย นายบุญฤทธิ์ วรรณทรัพย์ 9521
908 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ โฮมเบเกอรี่ 1 9590
909 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ โรงผลิตน้ำดื่ม 9522
910 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 9531
911 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ โครงการ รมป. (สุพรรณบุรี) ผู้ประสานงานโครงการ นายพิสิฎฐ์พล อินทวิรัตน์ 0830248191
912 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ ห้องพยาบาล นางสาวธิดารัตน์ เสมอ่วม 9536
913 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ รปภ.1 (หน้าวิทยาเขต) 9547
914 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ รปภ.2 (แยกอาคารแฟชั่น) 9548
915 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันขงจื่อ งานบริการนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) 9540-5
916 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง 054222435
917 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง-โทรสาร 054222637
918 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์ ดร.ขวัญนภา สุขคร 6541 (ที่แห่งใหม่)
919 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง เลขานุการ นางสาวพัชพร วิภาศรีนิมิต 6545 (ที่แห่งใหม่)
920 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง รองผู้อำนวยการศูนย์ ผศ.นพพร แพทย์รัตน์ 6542
921 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ดร.ศศิธร รณะบุตร 6530
922 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ นางสาวสุนทรี ศรีไทย 6501
923 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ นางสาวมุกเหรียญ สีตลานุชิต 6500
924 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณ นางสาวสุภาภรณ์ เรืองยศ 6500 (ที่แห่งเดิม)
925 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ประสานงานวิชาการ นางจรัสศรี พุทธวงค์ 6500
926 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข 6502
927 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ฝ่ายบัญชีและพัสดุ นายไผทเทพ ตุทานนท์ 6545 (ที่แห่งใหม่)
928 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ฝ่ายเลขานุการและการเงิน นายปองภพ เรืองยศกร 6506
929 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ฝ่ายวิทยบริการ นายสันติภาพ พัฒนบวรวงศ์ 6509
930 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ห้องพักอาจารย์ 6504-5
931 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ที่แห่งใหม่) 054228015, 6540
932 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ที่แห่งใหม่)-โทรสาร 054228017
933 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง สำนักงานโครงการพัฒนาที่ดินฯ ลำปาง 054228018
934 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง(ที่แห่งใหม่) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง(ที่แห่งใหม่) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง(ที่แห่งใหม่) 054228019
935 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง(ที่แห่งใหม่) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง(ที่แห่งใหม่) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จ.ลำปาง(ที่แห่งใหม่)-โทรสาร 054228019
936 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032522510, 032523017
937 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์-โทรสาร 032522509
938 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 6700
939 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ นางสาวปรีดา แซ่เล้า 6700
940 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ 6702
941 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวนวพรรษ รอดเกิด 6704
942 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรธุรกิจการบิน/วิจัย ผศ.พนารัตน์ ศรีแสง 6707
943 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายการเงิน นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ 6705
944 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายพัสดุ นางสาวอัญชลีวรรณ ตันเจริญ 6709
945 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวปาริดา ขำนุรักษ์ 6701
946 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายห้องสมุด มล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ 6706
947 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก 037321590
948 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก-โทรสาร 037321591
949 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ผู้อำนวยการศูนย์ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 6400
950 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก ที่ปรึกษาศูนย์นครนายก รศ.อุดม พรประเสริฐ
951 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคลและเลขานุการ (ผอ.) นางเอมิกา รัตนมาลา 6401
952 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายศุภพล กิจศรีนพดล 6404
953 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา นายจักรพันธ์ อบอวล 6404
954 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา นางนฤมล โพธิ์ชัย 6406
955 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่วิทยบริการ (ห้องสมุด) นายฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา 6407
956 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และโสตฯ นายวรฤทธิ์ อุจาวาที 6408
957 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน นางสาวคนิตฐา ปิ่นทอง 6405
958 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่วิจัย นางสาวธารารัตน์ วรรณรัตน์
959 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นางสาวชุติสา นาคสัมฤทธิ์ 6402
960 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและพัสดุ นางสาวสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ 6405
961 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางธมลวรรณ เปรมศรี 6406
962 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ.นครนายก เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน 6403
963 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง 075221212-5
964 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง-โทรสาร 075221216
965 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ผู้อำนวยการศูนย์ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ 6801
966 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง เลขานุการ นางสาวสุภาภรณ์ กะกา 6808
967 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อ.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ 6802
968 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส 6803
969 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายวิชาการ นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง 6805
970 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายวิชาการ นางสาวภาวินี จริงจิตต์ 6805
971 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายทะเบียน นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์ 6815
972 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายประกันคุณภาพ นางสาวกัญญามาศ คงกล้า 6806
973 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์ 6812
974 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวสุธิดา ส่องช่วย 6815
975 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายการเงิน นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ 6804
976 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายบุคลากร นางสาวสุภาภรณ์ กะกา 6808
977 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด) นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล 6816
978 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายวิทยบริการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นายศุภชัย พรหมราช 6800
979 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง 6818
980 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายพัสดุ นายปกรณ์ รุ่งเรือง 6809
981 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายอาคารสถานที่ นายเกียรติศักดิ์ เกิดศิริ 6809
982 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ฝ่ายยานพาหนะ นางสาวสุภาภรณ์ กะกา 6808
983 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6810, 6811
984 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 6814
985 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 6817
986 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ห้องพักอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว 6813
987 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6819
988 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ร้านมิลล์คลับ 075820587
989 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การเรียนห้วยยอด 075221215
990 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การเรียนห้วยยอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การศึกษาประจำศูนย์ห้วยยอด อ.สุภาวดี นาคบรรพ์ 6807
991 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การเรียนห้วยยอด ฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด) นายวิศรุต ประกอบกิจ 6840
992 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การเรียนห้วยยอด สำนักงาน นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์ 6841
993 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จ.ตรัง ศูนย์การเรียนห้วยยอด ห้องพักอาจารย์ 6843
994 อื่นๆ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 022445198-9
995 อื่นๆ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ-โทรสาร 026689508
996 อื่นๆ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศฯ ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล 5198
997 อื่นๆ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขานุการ นางธนิยา วรรณพงษ์ 5198
998 อื่นๆ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักงาน นางสาวบุษกร สมทอง 5199
999 อื่นๆ งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ 022445090-3
1000 อื่นๆ งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ-โทรสาร 022445090
1001 อื่นๆ งานยานพาหนะ หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ นางสาวกานดา ธาราภูมิ 5091
1002 อื่นๆ งานยานพาหนะ เลขานุการ นางสาวสุภัชตา จันทร์บ้านโคน 5090, 5092
1003 อื่นๆ งานยานพาหนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวสุทัตตา มะวรคนอง 5090, 5092
1004 อื่นๆ งานยานพาหนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวณัฐภัสสร รอดดารา 5090, 5092
1005 อื่นๆ งานยานพาหนะ พนักงานขับรถ 5093
1006 อื่นๆ งานอนามัยและสุขาภิบาล งานอนามัยและสุขาภิบาล งานอนามัยและสุขาภิบาล 022445400
1007 อื่นๆ งานอนามัยและสุขาภิบาล งานอนามัยและสุขาภิบาล งานอนามัยและสุขาภิบาล-โทรสาร 022438794
1008 อื่นๆ งานอนามัยและสุขาภิบาล ที่ปรึกษางานอนามัยและสุขาภิบาล อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา 9429, 5447
1009 อื่นๆ งานอนามัยและสุขาภิบาล ที่ปรึกษางานอนามัยและสุขาภิบาล นางสาววนิดา คงคาโชติ 5400
1010 อื่นๆ งานอนามัยและสุขาภิบาล ที่ปรึกษางานอนามัยและสุขาภิบาล นางสาวทัศนีย์ อินทรวิมล 5400
1011 อื่นๆ งานอนามัยและสุขาภิบาล ที่ปรึกษางานอนามัยและสุขาภิบาล นางสาวศุชญา ค่ำคูณ 5400
1012 อื่นๆ งานอนามัยและสุขาภิบาล ที่ปรึกษางานอนามัยและสุขาภิบาล นางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า 5400
1013 อื่นๆ ห้องพยาบาล นางดวงรัตน์ แจ้งเสมอ 5195-6
1014 อื่นๆ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 022445470-1
1015 อื่นๆ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต-โทรสาร 022445470
1016 อื่นๆ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ผศ.วันธนี สุดศิริ 5471
1017 อื่นๆ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5470-1
1018 อื่นๆ สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) 022445472-4
1019 อื่นๆ สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1)-โทรสาร 022445472
1020 อื่นๆ สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ 5474
1021 อื่นๆ สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) ฝ่ายธุรการ นางสาวญาณะพัชญ์ จิระมงคลวิทย์ 5472
1022 อื่นๆ สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) ฝ่ายบัญชีการเงิน/ข้อมูลสมาชิก นางสาวนริสา จักษุพันธ์ 5473
1023 อื่นๆ สำนักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(อาคาร 2 ชั้น1) ฝ่ายประสานงาน นางสาววรนุช ทรัพย์สมปอง 5473
1024 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 5930
1025 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 2 5931
1026 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ 5932
1027 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมลำพอง 1 5933
1028 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมลำพอง 2 5934
1029 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมปิ่นน้อย 5936
1030 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมลิขิต 1 71100
1031 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมเรวดี 5047
1032 อื่นๆ ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ Suan Dusit The Open 5599
1033 อื่นๆ ธนาคารในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 022445288, 022448325-6, 5288
1034 อื่นๆ ธนาคารในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารกรุงเทพ 022445289, 5289
FreeHitcounters.org
Ⓒ 2562 พัฒนาโดย อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อเพิ่มแก้ไข เบอร์ภายใน 5630