ร่วมอบรมความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล

วันที่ 21 มกราคม 2563 http://www.dusit.ac.th/2020/794694.html

Details

Active Learning Step

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งสรุปจากการอบรม Start with learning objectives กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Use multiple pedagogies ใช้เทคนิคที่หลากหลาย Leverage digital + analog tools ...

Details

อาจารย์ทินกร ร่วมเป็นวิทยากรสอนการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Codemonkey ให้กับครู สพฐ. รุ่นที่ 1

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 สำหรับครู สพฐ. ...

Details

อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้มิติของความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ MangoSTEEMS ...

Details

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Details

การศึกษาความต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

งาน วิจัย นี้ มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษา ความ ต้องการ นำ เทคโนโลยี สารสนเทศ มา สนับสนุน งาน ด้าน การ ...

Details

Design and Develop an Information Technology System for Quality Assurance

This research was aimed to 1) study current circumstance of quality assurance system of Faculty of Science and ...

Details

ฟ้ายังฟ้าอยู่ – Smile Buffalo (Cover)

Details

ร่วมโฟกัสกรุ๊ปงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพื้นที่  Active  Beach

ได้รับเกียรติจาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และคณะวิจัย ให้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม  (Focus  group)   เรื่องรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพื้นที่  Active  Beach เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562

Details

Development of Multimedia Packages for the Promotion of Teaching Morality and Positive Values to Youths in Four Regions

AbstractThe development of multimedia packages to promote the teaching of morality andpositive values to youth in four regions ...

Details
Translate »