เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรม เชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “ โดยมี ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.ชนัตถ์  พูนเดช และ ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ จาก สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ มาเป็นวิทยากร โดยในงานนี้ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยจัดอบรมขึ้นที่  Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »