เข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่าน Google Meet ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »